Odstúpenie od kúpnej zmluvy

1. Pokiaľ je kúpna zmluva uzatvorená na diaľku (prostredníctvom internetového obchodu) a za súčasného splnenia zákonom vyžadovaných skutočností, má spotrebiteľ podľa zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku právo bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

2. Ak spotrebiteľ v zákonnej 14 dňovej lehote oznámi predávajúcemu v súlade s týmito obchodnými podmienkami, že od zmluvy odstupuje, kúpna zmluva sa od začiatku zrušuje. Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči. Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie uvedený v závere týchto obchodných podmienok. Spotrebiteľ spolu s oznámením o odstúpení od zmluvy predávajúcemu zašle doklad o kúpe, ktorý obdŕžal spolu so zakúpeným tovarom. Náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša spotrebiteľ.

3. Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy sa považuje za zachovanú, ak spotrebiteľ odošle predávajúcemu oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy najneskôr v posledný deň lehoty. Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša spotrebiteľ.

4. Spotrebiteľ má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. V prípade, že spotrebiteľ odstúpi od kúpnej zmluvy v zákonnej 14 dňovej lehote, zodpovedá spotrebiteľ za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastnosti a funkčnosti tovaru.

5. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

6. Spotrebiteľ berie na vedomie, že v súlade s ustanovením § 7 ods. 6 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je najmä:

– predaj tovaru, ktorý bol zhotovený/upravený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa na objednávku,

– predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

– predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý (t.j. ochranný obal) bol po dodaní porušený a z hygienických dôvodov alebo z dôvodu ochrany zdravia nie je vhodné takýto tovar vrátiť (napr. spodnú bielizeň a plavky).

7. Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy zašle alebo odovzdá predávajúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy tovar, ktorý od neho obdŕžal, vrátane všetkých jeho častí a príslušenstva, spolu s dokladom o kúpe. Spotrebiteľ je povinný doručiť predávajúcemu tovar kompletný vrátane kompletnej dokumentácie, nepoškodený, podľa možnosti v originálnom obale. Tovar je potrebné zasielať na adresu: Budulov 41, 045 01 Moldava nad Bodvou. Lehota sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Zásielky zasielané na dobierku predávajúci nepreberá!

8. Ak odstúpi spotrebiteľ od kúpnej zmluvy, prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy, vrátiť všetky peňažné prostriedky, ktoré od neho prijal, vrátane nákladov na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšie ponúkanému spôsobu dodania tovaru, a to rovnakým spôsobom, ako ich prijal. Predávajúci vráti spotrebiteľovi prijaté peňažné prostriedky iným spôsobom, pokiaľ s tým spotrebiteľ súhlasil, a pokiaľ mu tým nevzniknú ďalšie náklady.

9. Ak odstúpi spotrebiteľ od kúpnej zmluvy, prevádzkovateľ nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky spotrebiteľovi skôr, než mu spotrebiteľ tovar neodovzdá (nedoručí) alebo nepreukáže, že tovar prevádzkovateľovi odoslal.

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

– Komu: IHKteam  s.r.o., so sídlom: Budulov 41, 045 01 Moldava nad Bodvou,  info@izabelakomjati.com, izabela@izabelakomjati.com:

– Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby* : …………..

– Dátum objednania/dátum prijatia* …………..

– Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* …………..

– Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* …………..

– Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) …………..

– Dátum …………..

* Nehodiace sa prečiarknite.